User Tools

Site Tools


31-s-n-phong-la-gi

Sơn Phong là một phường thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Phường Sơn Phong có diện tích 0,67 km², dân số năm 1999 là 4449 người,[1] mật độ dân số đạt 6640 người/km², bao gồm 5 khối phố: An Thọ, Phong Niên, Phong An, Phong Thiện, An Hòa được xác lập theo Quyết định số 216/QĐ-ủy ban nhân dân ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hội An.

31-s-n-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)