User Tools

Site Tools


31-s-ch-n-la-gi

Trong toán học, số chẵn là số nguyên chia hết cho 2. [1] Số nguyên không phải số chẵn được gọi là số lẻ.

Phép cộng và phép trừ số nguyên tuân theo nguyên tắc:

  • số lẻ ± số lẻ = số chẵn
  • số lẻ ± số chẵn = số lẻ
  • số chẵn ± số chẵn = số chẵn

Trong đó ± là biểu thị cho phép cộng và phép trừ.

  1. ^ Commission on Mathematics of the College Entrance Examination Board. Informal Deduction in Algebra: Properties of Odd and Even Numbers. Princeton, NJ, 1959. Sloane, N. J. A. Sequence A005843/M0985 in "The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences."
31-s-ch-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)