User Tools

Site Tools


31-qu-xu-n-2-la-gi

Quế Xuân 2 là một xã thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Xã Quế Xuân 2 có diện tích 15,08 km², dân số năm 2004 là 6725 người,[2] mật độ dân số đạt 445,95/km2 (1.155,0/sq mi).

 • Xã Quế Xuân 2 được thành lập ngày 12 tháng 1 năm 2004 trên cơ sở các thôn 6, 7, 8, 9, 10 của xã Quế Xuân khi xã Quế Xuân được giải tán để thành lập hai xã Quế Xuân 1 và xã Quế Xuân 2.[1]
 • Trong năm 2004, thực hiện việc tách và đổi tên thôn:
  • Thôn 6 tách thành ba thôn Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Dưỡng
  • Thôn 7 đổi tên thành thôn Phú Lộc
  • Thôn 8 đổi tên thành thôn Phú Bình
  • Thôn 9 đổi tên thành thôn Phú Nguyên
  • Thôn 10 tách thành 3 thôn Thượng Vĩnh, Phú Mỹ, Tân Mỹ

Xã Quế Xuân 2 chia thành 9 thôn Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông, Hòa Dưỡng, Phú Lộc, Phú Bình, Phú Nguyên, Tân Mỹ, Phú Mỹ, Thượng Vĩnh.

31-qu-xu-n-2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)