User Tools

Site Tools


31-qu-nh-thanh-la-gi

Quỳnh Thanh là một xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Quỳnh Thanh có diện tích 8,22 km², dân số năm 1999 là 9.495 người,[1] mật độ dân số đạt 1.155 người/km².

Quỳnh Thanh là một xã có 100% đồng bào theo đạo Thiên chúa.

31-qu-nh-thanh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)