User Tools

Site Tools


31-qu-nh-ho-ng-la-gi

Quỳnh Hoàng là một xã thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Ngày 18 tháng 12 năm 1976, Hợp nhất 2 xã Quỳnh Lưu và Quỳnh Thái thành xã Quỳnh Hoàng

Xã có diện tích 7,72 km², dân số năm 1999 là 9796 người,[1] mật độ dân số đạt 1269 người/km².

31-qu-nh-ho-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)