User Tools

Site Tools


31-qu-ng-th-qu-ng-i-n-la-gi

Quảng Thọ là một xã thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Xã có diện tích 9,52 km², dân số năm 1999 là 7562 người,[1] mật độ dân số đạt 794 người/km².

Gồm có 8 làng từ Bắc xuống Nam:

  1. Phò Nam B
  2. Tân Xuân Lai
  3. Niêm Phò
  4. Phò Nam A
  5. Lương Cổ
  6. La Vân Hạ
  7. Phước Yên
  8. La Vân Thượng

Trong đó, Phò Nam B và Phò Nam A vừa được tách ra trong những năm gần đây.

31-qu-ng-th-qu-ng-i-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)