User Tools

Site Tools


31-qu-ng-th-nh-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi

Quảng Thành là một phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Phía đông giáp phường Quảng Đông,thành phố Thanh Hóa.

Phía nam giáp phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa.

Phía tây giáp phường Đông Vệ, thành phố Tahnh Hóa.

Phía bắc giáp phường Đông Sơn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Phường Quảng Thành có diện tích 8,49 km², dân số năm 2012 là 20000 người,[1] mật độ dân số đạt 2356 người/km².

Phường Quảng Thành được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 2013 trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới xã Quảng Thành.

31-qu-ng-th-nh-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)