User Tools

Site Tools


31-qu-ng-h-ng-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi

Quảng Hưng là một phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Phường Quảng Hưng có diện tích 5,73 km², dân số năm 1999 là 7236 người,[1] mật độ dân số đạt 1263 người/km².

Phường Quảng Hưng được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 2013 trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới xã Quảng Hưng.

31-qu-ng-h-ng-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)