User Tools

Site Tools


31-qu-n-l-o-th-tr-n-la-gi

Quán Lào là thị trấn huyện lị của huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị trấn Quán Lào có diện tích 1,47 km²[1]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, Thị trấn Quán Lào có số dân 3.160 người[1].

Thị trấn Quán Lào nằm ở phía nam của huyện Yên Định.

Thị trấn Quán Lào ngăn cách xã Định Tường thành hai phần lãnh thổ riêng biệt.

Năm 1989, thị trấn Thiệu Yên được thành lập, là huyện lị của huyện Thiệu Yên. Năm 1996, huyện Yên Định tái lập từ huyện Thiệu Yên, thị trấn Thiệu Yên được đổi tên thành thị trấn Quán Lào[4].

Thị trấn Quán Lào nằm dọc theo quốc lộ 45, điểm nối giữa thị trấn Vĩnh Lộc ở phía bắc với các thị trấn Vạn Hà, Rừng Thông và với thành phố Thanh Hóa ở phía nam.

  1. ^ a ă â b Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ 72/1973/QĐ-HĐBT
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  4. ^ Nghị định số 72/CP ngày 18/11/1996 của Chính phủ.
31-qu-n-l-o-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)