User Tools

Site Tools


31-prao-la-gi

Prao là một thị trấn thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Thị trấn Prao có diện tích 31,16 km², dân số năm 1999 là 3526 người,[1] mật độ dân số đạt 113 người/km².

Thị trấn được thành lập vào ngày 28/09/1994 trên cơ sở tách ra từ xã Tà Lu, với diện tích tự nhiên là 2.480 ha và 2.810 nhân khẩu.[3]

Địa giới thị trấn Prao về phía Bắc và phía Đông giáp xã Tà Lu, phía Nam giáp các xã A Rooi và Za Hung, phía Tây giáp huyện Tây Giang.[4]

31-prao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)