User Tools

Site Tools


31-phong-th-nh-t-y-b-la-gi

Phong Thạnh Tây B là một xã thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Phong Thạnh Tây B có diện tích 59,07 km², dân số năm 2003 là 9192 người,[1] mật độ dân số đạt 156 người/km².

Năm 2020 đô thị Chủ Chí đạt chuẩn đô thị loại V.

Năm 2020 dự kiến thành lập thêm thị trấn Chủ Chí (từ xã Phong Thạnh Tây B, trên cơ sở chia tách xã Phong Thạnh Tây B thành 2 đơn vị cấp xã: 1 thị trấn Chủ Chí và 1 xã Phong Thạnh Tây B).

  • Trình phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Chủ Chí huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
  • Ngày 09/6/2015, Sở Xây dựng có tờ trình số 86/TTr-SXD về việc xin phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Chủ Chí huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 – tỷ lệ 1/2000.
  • Địa điểm lập quy hoạch: Ấp 2A, ấp 9 và ấp 12, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
  • Phạm vi ranh giới quy hoạch: Khu vực nghiên cứu trực tiếp đô thị Chủ Chí thuộc địa bàn các ấp: 2A, 9 và 12, có tứ cận như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Bắc giáp kênh 1000;

+ Phía Tây Nam giáp kênh Chủ Chí – Hộ Phòng;

+ Phía Đông Nam giáp kênh Phụng Hiệp và kênh Chủ Chí 1.

  • Dự báo quy mô đất xây dựng đô thị :

+ Năm 2020: Đất xây dựng đô thị 240 ha.

+ Năm 2030: Đất xây dựng đô thị 297 ha.

Xã Phong Thạnh Tây B:

Xã Phong Thạnh Tây B gồm 7 Ấp:

1. Ấp 2A.

2. Ấp 4.

3. Ấp 9.

4. Ấp 9A.

5. Ấp 9B.

6. Ấp 9C.

7. Ấp 12.

31-phong-th-nh-t-y-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)