User Tools

Site Tools


31-ph-xuy-n-th-tr-n-la-gi

Phú Xuyên là một thị trấn thuộc huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thị trấn Phú Xuyên có diện tích 6,98 km², dân số năm 1999 là 9685 người,[1] mật độ dân số đạt 1388 người/km².

Thị trấn Phú Xuyên được thành lập năm 1986 trên cơ sở giải thể xã Liên Hòa.

31-ph-xuy-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)