User Tools

Site Tools


31-ph-xu-n-th-nh-ph-th-i-b-nh-la-gi

Phú Xuân là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,92 km², dân số năm 2007 là 8.232 người,[1] mật độ dân số đạt 1.391 người/km².

Dân số Phú Xuân rất trẻ, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi xã đang trong quá trình tiến lên thành phường Phú Xuân

31-ph-xu-n-th-nh-ph-th-i-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)