User Tools

Site Tools


31-ph-nh-n-la-gi

Phổ Nhơn là một xã thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xã Phổ Nhơn có diện tích 40,78 km², dân số năm 1999 là 6637 người,[1] mật độ dân số đạt 163 người/km².

Xã Phổ Nhơn có diện tích 40,00 km², dân số năm 2005 là 7087 người, mật độ dân số đạt 177 người/km².

31-ph-nh-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)