User Tools

Site Tools


31-ph-ng-t-la-gi

Phương Tú là một xã thuộc huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Phương Tú có diện tích 10,17 km², dân số năm 2003 là 10663 người,[1] mật độ dân số đạt 1048 người/km². Đây là xã có Dự án đường trục phía nam Hà Nội đi qua.

Xã Phương Tú có nhiều di tích về thời Đinh có giá trị lịch sử như:

  • Đình Động Phí ở xã Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội là nơi thờ Bạch Tượng, vị tướng nhà Đinh tham gia dẹp loạn 12 sứ quân. Thần tích, thần phả ở đình làng Động Phí cho biết Đinh Điền, Nguyễn Bặc có về đây thu nạp lực lượng Bạch Tượng gồm 500 quân lính. [3]
  • Đình Ngọc Động ở làng Ngọc Động xã Phương Tú, Ứng Hòa thờ Bạch Địa, tướng nhà Đinh tham gia dẹp loạn 12 sứ quân lập ra nhà nước Đại Cồ Việt
  • Đình Nguyễn Xá ở làng Nguyễn Xá, xã Phương Tú, Ứng Hòa thờ Đô Đài, tướng nhà Đinh tham gia dẹp loạn 12 sứ quân lập ra nhà nước Đại Cồ Việt

xã Phương Tú bao gồm 6 thôn: Hậu Xá, Dương Khê, Nguyễn Xá, Động Phí, Phí Trạch, Ngọc Động

31-ph-ng-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)