User Tools

Site Tools


31-ph-ng-3-th-x-qu-ng-tr-la-gi

Phường 3 là một phường thuộc thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Phường 3 được thành lập năm 2008 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường 1 và phường 2, cùng thuộc thị xã Quảng Trị.

Phường 3 có diện tích 1,85 km², dân số năm 2008 là 7.103 người,[1] mật độ dân số đạt 3.840 người/km².

31-ph-ng-3-th-x-qu-ng-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)