User Tools

Site Tools


31-ph-ng-3-qu-n-10-la-gi

Phường 3 là một phường thuộc quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phường 3 có diện tích 0,1 km², dân số năm 2009 là 12.073 người, mật độ dân số đạt 120.073 người/km²[2]

Đây là đơn vị hành chính cấp phường, xã có diện tích nhỏ nhất và mật độ dân số cao nhất Việt Nam

31-ph-ng-3-qu-n-10-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)