User Tools

Site Tools


31-ph-ng-1-tuy-h-a-la-gi

Phường 1, Tuy Hòa là một phường thuộc Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Phường 1 có diện tích 53 ha, dân số năm 1999 là 7018 người,[1] mật độ dân số đạt 13.242 người/km².

Phường 01 có 04 khu phố: Khu phố 1, Khu phố 2, Khu phổ 3, Khu phố 4

31-ph-ng-1-tuy-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)