User Tools

Site Tools


31-ph-ng-1-th-nh-ph-c-mau-la-gi

Phường 1, Cà Mau là một phường thuộc Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Phường 1 có diện tích 3.55 km², dân số năm 1999 là 9559 người,[1] mật độ dân số đạt 2693 người/km².

31-ph-ng-1-th-nh-ph-c-mau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)