User Tools

Site Tools


31-ph-m-c-t-ti-n-la-gi

Phù Mỹ là một xã cũ thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Xã Phù Mỹ có diện tích 7.03 km², dân số năm 1999 là 3392 người,[1] mật độ dân số đạt 483 người/km².

Ngày 29 tháng 12 năm 2013, toàn bộ diện tích và nhân khẩu của xã Phù Mỹ được sáp nhập vào thị trấn Đồng Nai, thành lập thị trấn Cát Tiên.

31-ph-m-c-t-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)