User Tools

Site Tools


31-ph-l-la-gi

Phố Là là một xã của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp Trung Quốc
  • Đông giáp thị trấn Phó Bảng.
  • Nam giáp xã Phố Cáo
  • Tây giáp Trung Quốc.

Phố Là được hình thành vào năm 1961 trên cơ sở tách xã Sủn Là thành thị trấn Phó Bảng, xã Phố Là, xã Sủng Là. Xã Phố Là hiện có diện tích 13,37 km², dân số năm 1999 là 1.800 người.[1], mật độ dân cư đạt 134 người/km².

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-ph-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)