User Tools

Site Tools


31-ph-c-trung-g-c-ng-ng-la-gi

Phước Trung là một xã thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Phước Trung có diện tích 21.32 km², dân số năm 1999 là 8951 người,[1] mật độ dân số đạt 420 người/km².

  • Quyết định số 77-CP[3] ngày 26 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công, xã Phước Trung thuộc huyện Gò Công.
  • Quyết định số 155-CP[4] ngày 13 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây. Xã Phước Trung thuộc huyện Gò Công Đông.
31-ph-c-trung-g-c-ng-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)