User Tools

Site Tools


31-ph-c-long-th-tr-n-la-gi

Phước Long là một thị trấn thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Thị trấn Phước Long có diện tích 47,13 km², dân số năm 1999 là 16440 người,[1] mật độ dân số đạt 349 người/km².

  • Hiện nay thị trấn Phước Long đạt chuẩn đô thị loại IV.
  • Trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
  • Ngày 13/5/2015, Sở Xây dựng có tờ trình số 67/TTr-SXD về việc xin phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 – tỷ lệ 1/5000.
  • Địa điểm lập quy hoạch bao gồm các ấp:

- Ấp Nội ô.

- Ấp Hành chính.

- Ấp Long Thành.

- Ấp Long Hậu.

- Ấp Long Đức.

- Ấp Phước Hòa Tiền.

- Ấp Phước Hòa A.

- Ấp Phước Thuận 1.

- Ấp Phước Thuận A

thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

  • Phạm vi ranh giới quy hoạch:

+ Phạm vi nghiên cứu lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long bao gồm toàn bộ địa giới hành chánh thị trấn Phước Long hiện hữu gồm các ấp:

- Ấp Long Thành.

- Ấp Long Hòa.

- Ấp Long Hải.

- Ấp Long Hậu.

- Ấp Long Đức.

- Ấp Phước Hòa Tiền.

- Ấp Phước Hòa A.

- Ấp Phước Thuận 1.

- Ấp Phước Thuận A.

- Ấp Nội Ô.

- Ấp Hành Chính.

  • Trong đó, giới hạn khu trung tâm gồm các ấp:

- Ấp Nội Ô.

- Ấp Hành Chính.

- Ấp Long Thành.

- Ấp Long Hậu.

- Ấp Long Đức.

- Ấp Phước Hòa Tiền.

- Ấp Phước Hòa A.

- Ấp Phước Thuận 1.

- Ấp Phước Thuận A.

+ Ranh giới hành chính Thị trấn Phước Long:

. Đông Bắc và Tây Bắc: giáp huyện Hồng Dân.

. Tây Nam: giáp xã Phước Long và Vĩnh Phú Tây.

. Đông: giáp xã Vĩnh Phú Đông và Vĩnh Thanh.

  • Quy hoạch sử dụng đất (khu vực trung tâm):

+ Năm 2020 : Đất xây dựng đô thị 708,04 ha.

+ Năm 2030 : Đất xây dựng đô thị 777,40 ha.

Thị Trấn Phước Long:

1. Phía Đông: giáp xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long.

2. Phía Tây: giáp xã Phước Long, Huyện Phước Long.

3. Phía Nam: giáp xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long.

4. Phía Bắc: giáp Huyện Hồng Dân.

Thị Trấn Phước Long gồm 11 Ấp:

1. Ấp Hành Chính.

2. Ấp Long Đức.

3. Ấp Long Hải.

4. Ấp Long Hậu.

5. Ấp Long Hòa.

6. Ấp Long Thành.

7. Ấp Nội Ô.

8. Ấp Phước Hòa A.

9. Ấp Phước Hòa Tiền.

10. Ấp Phước Thuận A.

11. Ấp Phước Thuận 1.

31-ph-c-long-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)