User Tools

Site Tools


31-nh-m-t-la-gi

Nhà Mát là một phường thuộc thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Phường Nhà Mát có diện tích 24,39 km²,[1] dân số năm 2003 là 9237 người,[2] mật độ dân số đạt 38488 người/km².

Phường Nhà Mát gồm 6 khóm:

1. Khóm Nhà Mát.

2. Khóm Đầu Lộ.

3. Khóm Đầu Lộ A.

4. Khóm Kinh Tế.

5. Khóm Chòm Xoài.

6. Khóm Bờ Tây.

31-nh-m-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)