User Tools

Site Tools


31-nh-m-cai-l-y-la-gi

Nhị Mỹ là một xã cũ thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,58 km², dân số năm 1999 là 6489 người,[1] mật độ dân số đạt 856 người/km².

Tháng 12 năm 2013, xã Nhị Mỹ được tách ra để thành lập thị xã Cai Lậy, với phần diện tích hiện nay thuộc các phường 1, 3, 4 và phường Nhị Mỹ.[2]

31-nh-m-cai-l-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)