User Tools

Site Tools


31-n-m-d-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-n-m-d-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nậm Dạng</​b>,​ có chỗ viết là <​b>​Nậm Rạng</​b>,​ là một xã thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Việt Nam <sup id="​cite_ref-LaoKai-tt36_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-BandoHc_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-Bd50-fa41_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Xã Nậm Dạng có diện tích 36,​62 km²,​ dân số năm 1999 là 1268 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 35 người/​km².
 +</​p><​p>​Tên nêu trong "Danh mục địa danh... Lào Cai" <sup id="​cite_ref-LaoKai-tt36_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ các bản đồ <sup id="​cite_ref-Bd50-fa41_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>,​ Cổng thông tin điện tử huyện Văn Bàn <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ là <​b>​Nậm Dạng</​b>​.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 25em; -webkit-column-width:​ 25em; column-width:​ 25em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AN%E1%BA%ADm+D%E1%BA%A1ng&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LaoKai-tt36-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Thông tư 36/​2013/​TT-BTNMT ngày 30/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường] về Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Lào Cai. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 20/​08/​2018.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-BandoHc-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Bd50-fa41-4">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48-41-C. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Thông tin chung UBND xã Nậm Dạng. Cổng thông tin điện tử huyện Văn Bàn, 2017. Truy cập 20/​08/​2018.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181011150958
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.237 seconds
 +Preprocessor visited node count: 948/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37200/​2097152 bytes
 +Template argument size: 766/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3772/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.066/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 196.149 ​     1 -total
 + ​61.96% ​ 121.541 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​57.29% ​ 112.379 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​29.63% ​  ​58.118 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.64% ​  ​38.517 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.38% ​  ​28.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.80%   ​19.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_V&#​259;​n_B&​agrave;​n
 +  8.39%   ​16.450 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.62%   ​12.980 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.16%   ​12.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1250915-0!canonical and timestamp 20181011150958 and revision id 42339989
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-n-m-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)