User Tools

Site Tools


31-n-m-d-ng-la-gi

Nậm Dạng, có chỗ viết là Nậm Rạng, là một xã thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Việt Nam [2][3][4].

Xã Nậm Dạng có diện tích 36,62 km², dân số năm 1999 là 1268 người,[1] mật độ dân số đạt 35 người/km².

Tên nêu trong "Danh mục địa danh... Lào Cai" [2], các bản đồ [4], Cổng thông tin điện tử huyện Văn Bàn [5]Nậm Dạng.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ a ă Thông tư 36/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường] về Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Lào Cai. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 20/08/2018.
  3. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  4. ^ a ă Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48-41-C. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  5. ^ Thông tin chung UBND xã Nậm Dạng. Cổng thông tin điện tử huyện Văn Bàn, 2017. Truy cập 20/08/2018.
31-n-m-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)