User Tools

Site Tools


31-n-m-d-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-n-m-d-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nấm Dẩn</​b>​ là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có diện tích 39,​35 km²,​ dân số năm 1999 là 2.563 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 65 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Theo tên gọi địa phương được thể hiện trên các bản đồ, như bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48-29D, của Cục Đo đạc và Bản đồ (2004), thì địa danh có tên chính xác là <​b>​Nậm Dẩn</​b>,​ nơi có dòng <​i>​Nậm Dẩn</​i>​ bắt nguồn, chảy đến Cốc Pài đổ vào sông Chảy. Tuy nhiên, khi sử dụng cho địa danh hành chính cấp xã đã bị viết chệch sang thành <​b>​Nấm Dẩn</​b>​ và tên này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Bản Ngò, xã Chế Là.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Chế Là, xã Quảng Nguyên.</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Nà Chì.</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà, Lào Cai).</​li></​ul><​p>​Xã Nấm Dẩn được chia thành các thôn bản: Nấm Chanh, Nấm Chà, Ngam Lâm, Lủng Cháng, Thống Nhất, Nấm Lu, Na Chăm, Đoàn Kết, Nấm Chiến, Nấm Dẩn, Lủng Mở, Tân Sơn.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181010201255
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.234 seconds
 +Preprocessor visited node count: 851/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34894/​2097152 bytes
 +Template argument size: 584/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1557/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 186.770 ​     1 -total
 + ​66.74% ​ 124.649 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​59.63% ​ 111.377 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.16% ​  ​46.995 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.37% ​  ​32.449 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.93% ​  ​26.025 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.17%   ​17.136 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_X&​iacute;​n_M&#​7847;​n
 +  8.04%   ​15.019 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.77%   ​14.509 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.12%   ​11.424 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_Giang
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1241436-0!canonical and timestamp 20181010201255 and revision id 41132398
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-n-m-d-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)