User Tools

Site Tools


31-n-m-ch-y-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-n-m-ch-y-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nậm Chầy</​b>​ là một xã thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Nậm Chầy có diện tích 50,9 km², dân số năm 1999 là 1755 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 34 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<p>
 +Nậm Chày là một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; cách trung tâm thị trấn huyện Văn Bàn 30 km về phía Tây, có diện tích tự nhiên là 8.581 ha với 485 hộ dân, 2.895 nhân khẩu sinh sống (2015). Xã Nậm Chày có 08 thôn bản, 100% là dân tộc Mông sinh sống. Tốc độ phát triển chậm, trình độ dân trí không đồng đều, tỉ lệ hộ nghèo chiếm đến 66,8%, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đường giao thông đi lại khó khăn.</​p><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181013092851
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.192 seconds
 +Preprocessor visited node count: 903/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37044/​2097152 bytes
 +Template argument size: 737/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1558/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.057/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 156.074 ​     1 -total
 + ​62.85% ​  ​98.093 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​58.26% ​  ​90.934 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.43% ​  ​38.127 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.96% ​  ​31.150 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.44% ​  ​22.534 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.77%   ​15.250 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_V&#​259;​n_B&​agrave;​n
 +  8.61%   ​13.445 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.97%   ​10.874 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.87%   ​10.717 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1250850-0!canonical and timestamp 20181013092851 and revision id 26116941
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-n-m-ch-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)