User Tools

Site Tools


31-n-m-c-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-n-m-c-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nậm Cần</​b>​ là một xã thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Nậm Cần có diện tích 134 km², dân số năm 2013 là 2083 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 15,5 người/​km².
 +Xã có tám bản chia thành 2 khu riêng biệt. Khu ngoài là TTHC gồm có Phiêng Bay, Phiêng Áng, Phiêng Lúc, Bằng Mai, Phiêng Tòng. Khu trong gồm có Nà Phát (bao gồm bản Nậm Cần mới), Hua Cần, Hua Puông. Nậm Cần có 2 dân tộc chính:Dân thái chiếm 97,5%, Khơ mú chiếm 2,45%, Dân tộc Kinh, Mông mỗi dân tộc có 1 hộ theo diện nhập cư.
 +Người dân trên địa bàn sống chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, khai thác lâm sản và thủy sản. Con sông Nậm Mu chạy qua địa bàn bắt nguồn từ Tam Đường (Lai Châu) rồi chảy ra Sông Đà. Người dân địa phương thường tranh thủ ra sông quăng chài bắt tôm cá về cải thiện bữa ăn gia đình. Năm 2014 xã Nậm Cần được tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng NTM, được tỉnh và huyện rót vốn về để thực hiện các tiêu chí, theo kế hoạch, Nậm Cần và Phúc Khoa sẽ là 2 xã đầu tiên của huyện Tân Uyên sẽ về đích NTM vào năm 2015 theo bộ tiêu chí quy định riêng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181011144756
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.132 seconds
 +Real time usage: 0.173 seconds
 +Preprocessor visited node count: 840/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29539/​2097152 bytes
 +Template argument size: 824/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1557/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.054/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.85 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 144.138 ​     1 -total
 + ​71.80% ​ 103.484 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​63.70% ​  ​91.819 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.55% ​  ​38.270 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​21.12% ​  ​30.438 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.20% ​  ​23.345 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.40%   ​10.669 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.49%    9.350      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  5.52%    7.956      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  2.78%    4.007      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1250845-0!canonical and timestamp 20181011144756 and revision id 26621339
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-n-m-c-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)