User Tools

Site Tools


31-n-i-th-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-n-i-th-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nội Thôn</​b>​ là một xã thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Vân An, xã Cải Viên và Trung Quốc.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Tổng Cọt.</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Tổng Cọt, xã Hồng Sĩ, xã Thượng Thôn.</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Thượng Thôn, xã Lũng Nặm.</​li></​ul><​p>​Xã Nội Thôn có diện tích 35,​76 km²,​ dân số năm 1999 là 2,212 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 62 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Nội Thôn được chia thành các xóm: Cà Luộc-Cà Rể, Cả Tiểng, Làng Lỵ-Khản Sả, Lũng Chuống-Tểnh Po-Lũng Pụng, Lũng Rì, Lũng Rại, Pác Tụ-Ngườm Vài-Lũng Xuân, Rủ Rả, Pác Hoan-Sộc Rẩu, Lũng Mảo-Tiểng Lằm,.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Nội Thôn có các ngọn núi như Cà Tểnh, Khuổi Phia, Lũng Chuông, Phia Bốc, Phia Bưng, Phia Thécm Phia Ung, Phia Rừu, Tu Thìu, lũng Pết, Nội Thôn có tuyến tỉnh lộ 210 đi qua địa bàn phía nam theo chiều đông-tây.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181011064537
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.212 seconds
 +Preprocessor visited node count: 896/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35610/​2097152 bytes
 +Template argument size: 644/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1752/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.066/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 170.926 ​     1 -total
 + ​57.18% ​  ​97.728 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.49% ​  ​89.719 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.49% ​  ​36.736 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.82% ​  ​33.870 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.48% ​  ​24.745 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.66% ​  ​23.357 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_H&​agrave;​_Qu&#​7843;​ng
 + ​12.19% ​  ​20.838 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.71%   ​14.894 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  7.70%   ​13.167 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1251337-0!canonical and timestamp 20181011064537 and revision id 26513002
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-n-i-th-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)