User Tools

Site Tools


31-n-i-t-tri-t-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-n-i-t-tri-t-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Núi Tô.</​div>​
 +<​p><​b>​Núi Tô</​b>​ là một xã của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div style="​margin:​0 auto;​overflow:​hidden;​padding-left:​1px"​ title="​Các địa phương lân cận Núi Tô, Tri Tôn">​
 +<table class="​toccolours"​ style="​clear:​ both; margin:​0.5em auto; font-size:​95%;​ text-align:​center;​ width: 80%;"><​tbody><​tr><​td width="​5%"​ style="​padding-left:​ 5px; text-align: center; !important"​ rowspan="​5"><​img alt="​Biểu đồ gió" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​50px-Compass_rose_pale.svg.png"​ title="​Biểu đồ gió" width="​50"​ height="​50"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​75px-Compass_rose_pale.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​100px-Compass_rose_pale.svg.png 2x" data-file-width="​440"​ data-file-height="​440"/></​td>​
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​5%"​ style="​padding-right:​ 5px; text-align: center; !important"​ rowspan="​5"><​img alt="​Biểu đồ gió" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​50px-Compass_rose_pale.svg.png"​ title="​Biểu đồ gió" width="​50"​ height="​50"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​75px-Compass_rose_pale.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​100px-Compass_rose_pale.svg.png 2x" data-file-width="​440"​ data-file-height="​440"/></​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"​ rowspan="​3">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"><​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Bắc"><​i><​b>​B</​b></​i></​span>​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"​ rowspan="​3">​
 +</​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"​ nowrap="​nowrap"><​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Tây"><​i><​b>​T</​b></​i></​span>​    <​b>​xã Núi Tô</​b>​    <​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Đông"><​i><​b>​Đ</​b></​i></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"><​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Nam"><​i><​b>​N</​b></​i></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</​td></​tr><​tr class="​hiddenStructure"><​td colspan="​100%"​ style="​text-align:​ center; !important">​Enclave:​ {{{enclave}}}
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​p>​Xã có diện tích 32,57 km², dân số năm 1999 là 6.577 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 202 người/​km².
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​56-CP</​b><​sup id="​cite_ref-56CP_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi, xã Tri Tôn thuộc huyện Bảy Núi.</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​181-CP</​b><​sup id="​cite_ref-181CP_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn huyện Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang, tách các ấp Cây Me, Xoài Tòng A, Xoài Tông B, Cơray Ven và một phần các ấp kinh Ô Bà Lẫy của xã Tri Tôn lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn Bảy Núi và xã Tri Tôn đổi tên thành xã Núi Tô</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​300-CP</​b><​sup id="​cite_ref-300CP_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, xã Núi Tô thuộc huyện Tri Tôn.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181011041332
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.263 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1031/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38045/​2097152 bytes
 +Template argument size: 796/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3410/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.078/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 207.297 ​     1 -total
 + ​59.29% ​ 122.912 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​53.35% ​ 110.585 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.08% ​  ​45.761 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.68% ​  ​40.793 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.18% ​  ​29.388 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.13%   ​18.926 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Tri_T&​ocirc;​n
 +  7.93%   ​16.447 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.76%   ​14.011 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.13%   ​12.705 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_An_Giang
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803271-0!canonical and timestamp 20181011041332 and revision id 40617329
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-n-i-t-tri-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)