User Tools

Site Tools


31-n-i-sam-ph-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-n-i-sam-ph-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Núi Sam.</​div>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​DCDCDC;">​Núi Sam</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Phường</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Một góc phố Núi Sam.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​M%E1%BB%99t_g%C3%B3c_ph%E1%BB%91_N%C3%BAi_Sam.jpg/​280px-M%E1%BB%99t_g%C3%B3c_ph%E1%BB%91_N%C3%BAi_Sam.jpg"​ width="​280"​ height="​210"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​M%E1%BB%99t_g%C3%B3c_ph%E1%BB%91_N%C3%BAi_Sam.jpg/​420px-M%E1%BB%99t_g%C3%B3c_ph%E1%BB%91_N%C3%BAi_Sam.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​M%E1%BB%99t_g%C3%B3c_ph%E1%BB%91_N%C3%BAi_Sam.jpg/​560px-M%E1%BB%99t_g%C3%B3c_ph%E1%BB%91_N%C3%BAi_Sam.jpg 2x" data-file-width="​4418"​ data-file-height="​3316"/><​p>​Một góc phố ở phường Núi Sam</​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​b>​Tọa độ</​b>:​ <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​10°40′31″B</​span>​ <span class="​longitude">​105°4′51″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​10,​67528°B 105,​08083°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​10.67528;​ 105.08083</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​10°40′31″B</​span>​ <span class="​longitude">​105°4′51″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​10,​67528°B 105,​08083°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​10.67528;​ 105.08083</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích</​th><​td>​
 +13,97 km²<sup id="​cite_ref-MS_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số <span style="​font-weight:​ normal;">​(2002)</​span></​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Tổng cộng</​span></​th><​td>​
 +21.241 người<​sup id="​cite_ref-MS_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Mật độ</​span></​th><​td>​
 +1.520 người/​km²</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<table width="​100%"​ class="​collapsible collapsed"​ cellpadding="​0"​ cellspacing="​0"​ style="​background:​ transparent;"><​tbody><​tr><​th style="​text-align:​ left; padding-right:​ 4px; font-weight:​ normal">​ Vị trí Núi Sam trên bản đồ Việt Nam
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​padding-top:​ 8px"><​center><​div class="​center"><​div style="​width:​280px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​280px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​280px"><​img alt="​Núi Sam trên bản đồ Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Vietnam_location_map.svg/​280px-Vietnam_location_map.svg.png"​ width="​280"​ height="​548"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Vietnam_location_map.svg/​420px-Vietnam_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Vietnam_location_map.svg/​560px-Vietnam_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​2349"/><​div style="​position:​absolute;​top:​83.28%;​left:​38.598%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Núi Sam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Núi Sam" width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Núi Sam</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​center>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<img alt="​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​22px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​33px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​44px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +An Giang</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành phố</​th><​td>​
 +Châu Đốc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +2002<sup id="​cite_ref-29NDCP_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mã hành chính</​th><​td>​
 +30325<​sup id="​cite_ref-MS_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Núi Sam</​b>​ là một phường thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Việt Nam.
 +</p>
  
 +<​p>​Phường Núi Sam được thành lập năm 2002 trên cơ sở 1.397 ha diện tích tự nhiên và 21.241 nhân khẩu của xã Vĩnh Tế.<​sup id="​cite_ref-29NDCP_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Ở phường Núi Sam có nhiều di tích, tiêu biểu có:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam</​li>​
 +<​li>​Chùa Tây An (Núi Sam)</​li>​
 +<​li>​Chùa Hang</​li>​
 +<​li>​Lăng Thoại Ngọc Hầu<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AN%C3%BAi+Sam+%28ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%29&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29NDCP-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Nghị định số 29/​2002/​NĐ-CP ngày 22 tháng 03 năm 2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, thị trấn Phú Hoà và đổi tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nguồn:​ Thông tin trên website <i>Di tích Lịch sử Văn hóa</​i>​ [1].</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Xã,​ phường thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phường (5)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Châu Phú A •  ​
 +Châu Phú B •  ​
 +Núi Sam •  ​
 +Vĩnh Mỹ •  ​
 +Vĩnh Ngươn
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xã (2)</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Vĩnh Châu •  ​
 +Vĩnh Tế
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​ tỉnh An Giang, Việt Nam này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181011033215
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.217 seconds
 +Preprocessor visited node count: 923/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35408/​2097152 bytes
 +Template argument size: 822/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2770/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.060/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 167.261 ​     1 -total
 + ​60.28% ​ 100.817 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.73% ​  ​91.539 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.50% ​  ​34.291 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.21% ​  ​33.810 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.73% ​  ​22.970 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.04%   ​15.118 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Ch&​acirc;​u_&#​272;&#​7889;​c
 +  7.79%   ​13.030 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.78%   ​11.347 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.66%   ​11.134 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_An_Giang
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804144-0!canonical and timestamp 20181011033215 and revision id 36163278
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-n-i-sam-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)