User Tools

Site Tools


31-n-i-du-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-n-i-du-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nội Duệ</​b>​ là một xã thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Nội Duệ có diện tích 5,01 km², dân số năm 2015 là 10.312 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1759 người/​km².
 +</p>
  
 +<​p>​Phí Bắc giáp xã Phú Lâm, Tiên Du,Phía Đông giáp Lim (thị trấn),​phía Nam giáp xã Hoàn Sơn,Liên Bão
 +</​p><​p>​Tây giáp xã Tương Giang, Từ Sơn,Xã có 4 làng là Làng Đình Cả, làng Lộ Bao, Làng Duệ Nam, làng Duệ Khánh
 +</​p><​p>​Xã Nội Duệ nằm giữa hai con đường song hành đường sắt Hà-Nội Lạng Sơn, Nội Duệ cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 22 km và cách TP Bắc Ninh 8 km,có địa hình bằng phẳng, là quê hương giài truyền thống lịch sử văn hóa có vị trí địa lý rất thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng qua các thời kì lịch sử dựng nước và giữ nước.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​Kinh_t.E1.BA.BF-x.C3.A3_h.E1.BB.99i_v.C3.A0_di_t.C3.ADch_l.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD_v.C4.83n_h.C3.B3a"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kinh_tế-xã_hội_và_di_tích_lịch_sử_văn_hóa">​Kinh tế-xã hội và di tích lịch sử văn hóa</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Người dân Nội Duệ sống chủ yếu bằng nghề xây dựng,​công nhân và buôn bán hàng hóa, người dân ở đây cũng làm nghề nông trồng lúa 2 vụ/năm và là nơi có nhiều di tích lịch sử văn hóa trong đó có:Chùa Cổ Lũng(Đình Cả), Chùa Cổ Châu(Duệ Khánh), Chùa Cổ Vân(Duệ Nam),Đình Làng Đình Cả, Đình làng Lộ Bao,Đình Làng Duệ Nam, Đình làng Duệ Khánh, Lăng(sinh thần) và nhà thờ quận công Đỗ Nguyễn Thụy, Đền Cổ Lũng lên thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan
 +</p>
 +
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AN%E1%BB%99i+Du%E1%BB%87&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181011032457
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.222 seconds
 +Preprocessor visited node count: 841/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35001/​2097152 bytes
 +Template argument size: 670/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 364/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.075/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.06 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 200.317 ​     1 -total
 + ​57.11% ​ 114.397 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.62% ​ 105.412 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.49% ​  ​39.051 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​14.73% ​  ​29.499 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.03% ​  ​20.091 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ti&​ecirc;​n_Du
 +  8.84%   ​17.712 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.27%   ​16.574 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.39%   ​14.794 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_Ninh
 +  6.43%   ​12.888 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1251336-0!canonical and timestamp 20181011032457 and revision id 40756615
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31-n-i-du-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)