User Tools

Site Tools


31--oan-b-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--oan-b-i-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đoan Bái</​b>​ là một xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đoan Bái có diện tích 11,​42 km²,​ dân số năm 1999 là 11422 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1000 người/​km²
 +</​p><​p>​Xã Đoan Bái bao gồm các thôn: An Hòa, An Lập, Bái Thượng, Khánh Vân, Phù Khê, Tam Đồng, Tân Sơn, Nứa, Phú Thuận, ​
 +</p>
  
 +<​p>​Ngày 6/4/2013, tại Công ty may xuất khẩu Hà Phong đã xảy ra một vụ cháy lớn. Vụ cháy làm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng về tài sản, vật chất gồm: 1.500 chiếc xe máy; 2.500 máy móc, thiết bị các loại; 100 chiếc máy vi tính, máy in; 1,2 triệu sản phẩm hoàn thiện (quần áo các loại); 800.000 mét vải…<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181013173852
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.214 seconds
 +Preprocessor visited node count: 906/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37831/​2097152 bytes
 +Template argument size: 637/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1983/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.057/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 169.767 ​     1 -total
 + ​58.77% ​  ​99.780 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​51.94% ​  ​88.173 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.37% ​  ​36.272 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​21.01% ​  ​35.668 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.45% ​  ​26.221 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.28% ​  ​19.156 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Hi&#​7879;​p_H&​ograve;​a
 + ​10.10% ​  ​17.153 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.01%   ​13.604 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_Giang
 +  6.96%   ​11.822 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243619-0!canonical and timestamp 20181013173852 and revision id 40663219
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--oan-b-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)