User Tools

Site Tools


31--o-ngh-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--o-ngh-a-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đạo Nghĩa</​b>​ là một xã thuộc huyện Đắk R'​lấp,​ tỉnh Đăk Nông, Việt Nam. Xã được thành lập theo Nghị định số 113/​2002/​NĐ-CP ngày 31/12/2002.
 +</​p><​p>​Xã Đạo Nghĩa có diện tích 57,​93 km²,​ dân số năm 2006 là 3839 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 66 người/​km².
 +</​p><​p>​Địa giới hành chính: xã nằm giáp các xã: Kiến Thành, Nhân Cơ, Nhân Đạo, Lộc Bảo, Lộc Bắc, Đăk Sin.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181012082310
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.251 seconds
 +Preprocessor visited node count: 889/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35379/​2097152 bytes
 +Template argument size: 672/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1758/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.086/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 207.607 ​     1 -total
 + ​61.80% ​ 128.299 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​56.33% ​ 116.941 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.98% ​  ​45.638 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.90% ​  ​43.390 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.79% ​  ​32.781 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.28%   ​19.273 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&#​7855;​k_R'​l&#​7845;​p
 +  8.26%   ​17.146 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.30%   ​15.147 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&#​7855;​k_N&​ocirc;​ng
 +  7.29%   ​15.137 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243450-0!canonical and timestamp 20181012082309 and revision id 40662890
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--o-ngh-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)