User Tools

Site Tools


31--o-ng-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--o-ng-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đào Ngạn</​b>​ là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp thị trấn Xuân Hòa.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Phù Ngọc.</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Dân Chủ (Hòa An).</​li>​
 +<​li>​Tây giáp Dân Chủ (Hòa An).</​li></​ul><​p>​Xã Đào Ngạn có diện tích 16,​94 km²,​ dân số năm 1999 là 2.166 người.<​sup id="​cite_ref-QD19_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mật độ dân cư đạt 127,9 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Đào Ngạn được chia thành các xóm: Đông Rẻo, Bản Hà, Bản Khoang, Kẻ Hiệt, Lũng Mò, Nà Xả, Bản Nưa, Phia Đán, Kéo Chang.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Đào Ngạn có các ngọn núi như Phja Mạ, Pác Khoang với độ cao trung bình 600m so với mực nước biển. Đào Ngạn có hồ Kẻ Hiệt và hồ Bản Nưa. Ngoài ra, xã còn có di tích lịch sử Khuổi Sấn
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181011141643
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.190 seconds
 +Preprocessor visited node count: 843/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34007/​2097152 bytes
 +Template argument size: 609/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1335/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.060/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 152.476 ​     1 -total
 + ​68.20% ​ 103.991 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​62.76% ​  ​95.698 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.53% ​  ​38.926 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.54% ​  ​25.216 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_H&​agrave;​_Qu&#​7843;​ng
 + ​14.38% ​  ​21.925 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.18%   ​12.470 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  8.17%   ​12.456 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  6.84%   ​10.433 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.38%    9.723      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243449-0!canonical and timestamp 20181011141643 and revision id 39639878
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--o-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)