User Tools

Site Tools


31--o-n-t-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--o-n-t-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đoàn Tùng</​b>​ là một xã thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. gồm 3 thôn:
 +</​p><​p>​- Thôn Đầu Lâm (Hay Gọi là Đào Lâm hay Làng Đầu)
 +</​p><​p>​- Thôn Phạm Lâm (Hay gọi Làng Thông) gồm
 +</​p><​p>​- Thôn Thúy Lâm (Hay gọi là Làng Gừng)
 +</​p><​p>​Xã Đoàn Tùng có diện tích 5,77 km², dân số năm 1999 là 7234 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1254 người/​km².
 +</p>
 +<​ul><​li>​Vị trí xã Đoàn Tùng:</​li></​ul><​p>​- Phí Nam giáp với xã Lam Sơn
 +</​p><​p>​- Phí Bắc Giáp xã Thanh Tùng
 +</​p><​p>​- Phí Đông giáp xã Phạm Kha
 +</​p><​p>​-Phía Tây giáp xã Hồng Quang
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tôn giáo: Phật giáo và thiên chúa giáo</​li></​ul><​p>​- Thôn Đầu Lâm có:<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​+ Một nhà thờ (Giáo sứ Đầu Lâm) nằm trên địa bàn xóm Trại
 +</​p><​p>​+ Một đình (Đình Đầu) Nằm trên địa bàn xóm Mòi
 +</​p><​p>​+ Hai chùa là chùa Mai Trung<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ (giáp với đình Đầu) và chùa Lê Trung (Xóm Lầy)
 +</​p><​p>​- Thôn Phạm Lâm có một chùa
 +</​p><​p>​- Thôn Thúy Lâm có 1 nhà thờ (Giáo sứ Thúy Lâm)
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bài hát: Đoàn Tùng Quê ta ơi <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​- tác giả: chưa rõ (Lời bài hát:" Em có về Đoàn Tùng quê hương anh,về với mênh mông cánh đồng bát ngát,về đắm mình trong chiều gió lộng nghe diều bay tiếng sáo vi vu.Em có về Đoàn Tùng quê anh không? thăm lại chợ Thông hay ghé chợ Cầu Vồng đây Thúy Lâm lúa ngô xanh bờ bãi, em có về không anh sẽ chờ. Đào Lâm quê anh mảnh đất nối liền, sự tích năm xưa ngày cha ông đánh giặc đây mái đình ngàn năm truyền thống nối rộng dài với tổ quốc Việt Nam, làng Thông quê anh sẽ dệt lên chuyện ươm tơ dệt lụa ơi quê nhà đã vươn mình đứng dậy, như phù đổng năm xưa nghe thấy rồi em có nằm mơ, mơ mãi về Đoàn Tùng ơi! DK: Làng Thông quê anh sẽ dệt lên chuyện ươm tơ dệt lụa ơi quê nhà đã vươn mình đứng dậy, như phù đổng năm xưa nghe thấy rồi em có nằm mơ, mơ mãi Đoàn Tùng ơi!"</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181011141938
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.208 seconds
 +Preprocessor visited node count: 952/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39717/​2097152 bytes
 +Template argument size: 640/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3898/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.066/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.25 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 172.045 ​     1 -total
 + ​59.36% ​ 102.118 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.01% ​  ​92.923 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.67% ​  ​39.005 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.92% ​  ​34.279 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.32% ​  ​28.086 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.57%   ​16.464 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Thanh_Mi&#​7879;​n
 +  8.16%   ​14.031 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.99%   ​12.033 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7843;​i_D&#​432;&#​417;​ng
 +  6.79%   ​11.674 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243405-0!canonical and timestamp 20181011141937 and revision id 40663204
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--o-n-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)