User Tools

Site Tools


31--o-n-k-t-y-n-th-y-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--o-n-k-t-y-n-th-y-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đoàn Kết</​b>​ là một xã thuộc huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam. Bao quanh xã Đoàn kết là xã Ngọc Lương và Yên trị
 +</​p><​p>​Xã Đoàn Kết có diện tích 16,​53 km²,​ dân số năm 1999 là 3673 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 222 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181011074423
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.223 seconds
 +Preprocessor visited node count: 910/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36881/​2097152 bytes
 +Template argument size: 844/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1585/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.070/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 187.365 ​     1 -total
 + ​66.39% ​ 124.383 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​60.75% ​ 113.827 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.78% ​  ​46.428 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.74% ​  ​31.370 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.36% ​  ​23.158 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.54%   ​15.994 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Y&​ecirc;​n_Th&#​7911;​y
 +  7.54%   ​14.133 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.26%   ​13.603 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.57%   ​10.434 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243403-0!canonical and timestamp 20181011074423 and revision id 40663210
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--o-n-k-t-y-n-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)