User Tools

Site Tools


31--o-n-k-t-thanh-mi-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--o-n-k-t-thanh-mi-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đoàn Kết</​b>​ là một xã nằm ở phía bắc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đoàn Kết có diện tích 7,63 km², dân số năm 1999 là 7158 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 938 người/​km².
 +Đoàn Kết phía bắc giáp xã Tân Trào và Hồng Quang, phía đông giáp xã Lê Hồng, phía tây và nam giáp tỉnh Hưng Yên. Toàn xã có 5 thôn, theo thứ tự từ bắc xuống nam là Châu Quan, Thủ Pháp, Từ Xá, Bùi Xá, Tòng Hoá. Trụ sở các cơ quan hành chính đặt tại thôn Từ Xá.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011022428
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.234 seconds
 +Preprocessor visited node count: 909/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37580/​2097152 bytes
 +Template argument size: 752/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1582/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.069/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 185.977 ​     1 -total
 + ​59.19% ​ 110.071 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.31% ​ 101.006 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.11% ​  ​44.831 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.23% ​  ​35.765 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.03% ​  ​26.086 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.07% ​  ​20.590 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Thanh_Mi&#​7879;​n
 +  9.53%   ​17.724 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.79%   ​14.489 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7843;​i_D&#​432;&#​417;​ng
 +  6.82%   ​12.690 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243400-0!canonical and timestamp 20181011022428 and revision id 40663213
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--o-n-k-t-thanh-mi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)