User Tools

Site Tools


31--o-n-k-t-nh-h-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--o-n-k-t-nh-h-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Trong tiếng Việt, <​b>​đoàn kết</​b>​ có nghĩa là "Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung"​. Danh từ <​b>​Đoàn Kết</​b>​ có thể là tên gọi của một số địa danh sau:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.</​li>​
 +<​li>​Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.</​li>​
 +<​li>​Phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk</​li>​
 +<​li>​Xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước</​li>​
 +<​li>​Xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình</​li>​
 +<​li>​Xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng</​li>​
 +<​li>​Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum</​li>​
 +<​li>​Xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương</​li>​
 +<​li>​Xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn</​li>​
 +<​li>​Xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh</​li>​
 +<​li>​Xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181010230343
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.098 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1583/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3376/​2097152 bytes
 +Template argument size: 796/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 816 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​79.658 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng
 +100.00% ​  ​79.658 ​     1 -total
 + ​64.70% ​  ​51.536 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dmbox
 + ​28.92% ​  ​23.037 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 + ​28.47% ​  ​22.679 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Title_disambig_text
 + ​24.97% ​  ​19.891 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 + ​18.60% ​  ​14.815 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_&#​273;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng/​cat
 +  7.49%    5.966      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 +  4.95%    3.942      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_rep
 +  4.37%    3.483      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEBASE
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243480-0!canonical and timestamp 20181010230343 and revision id 26143726
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
  
 +</​HTML>​
31--o-n-k-t-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)