User Tools

Site Tools


31--o-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--o-m-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đào Mỹ</​b>​ là một xã thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đào Mỹ có diện tích 8,47 km², dân số năm 1999 là 7582 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 895 người/​km². Đào Mỹ Có 10 Thôn Xóm : Ruồng Cái , Tân Phúc , Tân Trung , Tân Hoa , Tây Lò , Đồng Quang , Đông Thắm , Núi Dứa , Làng Gai , Gai Bún . Nơi Đây Có 3 Di Tích Lịch Sử Nổi Tiếng Như : Đồi Cò ( Tân Phúc ) , Đình Phù Lão ( Tây Lò ) , Cầu Đá (Núi Dứa ) ,......
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181012204324
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.240 seconds
 +Preprocessor visited node count: 890/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36655/​2097152 bytes
 +Template argument size: 612/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1558/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.087/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 207.868 ​     1 -total
 + ​68.65% ​ 142.701 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​62.79% ​ 130.528 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​28.24% ​  ​58.692 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.30% ​  ​38.037 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.70% ​  ​28.481 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.99%   ​14.528 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_L&#​7841;​ng_Giang
 +  6.74%   ​14.000 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.11%   ​12.693 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.53%   ​11.496 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_Giang
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243448-0!canonical and timestamp 20181012204323 and revision id 40663190
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--o-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)