User Tools

Site Tools


31--o-i-kh-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--o-i-kh-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đoài Khôn</​b>​ là một xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​p>​Xã Đoài Khôn có diện tích 15,​56 km²,​ dân số năm 1999 là 1.644 người.<​sup id="​cite_ref-QD19_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mật độ dân cư đạt 99 người/​km². Dân số tập trung chủ yếu là người Nùng, Tày. Đời sống sinh hoạt rất phong phú
 +</​p><​p>​Xã Đoài Khôn được chia thành các xóm: Cô Ra(cô sla -tiếng dân bản địa nơi đây nghĩa là góc bên phải), Cốc Phèo,Pò Rẻ, Bản Chang, Lạn Dưới, Lạn Trên, Lũng Vài, Pác Cạm, Pác Tàn, Thang Lũng, Thiêng Vài.
 +</p>
 +<​p>​Trên địa bàn xã Đoài Khôn có các ngọn núi như Lũng Vai, Tặn Kheo, Tát Khao.
 +</​p><​p>​Nơi đây có mỏ nước Bọ Có Tho (nằm dưới bản cốc pheo), tương truyền xưa kia mỏ nước này chạy rất mạnh và không bao giờ cạn đủ để cung cấp nước trồng trọt cho cả vùng. Tuy nhiên thường thì vào các buổi tối sáng trăng có người cá (tù ngược) lên bờ, họ hóa thân thành các chàng trai và hẹn hò hát cùng với các cô gái với các điệu Hèo Phươn say đắm, tha thiết. Chính vì thế mà đôi khi lại có người con gái mất tích. Người già kể rằng họ đã dùng các đồ vật để chặn mỏ nước đó lại vì sợ người cá hung ác đó.
 +</​p><​p>​Theo lời kể thì một hôm có người đàn ông lên bờ và thấy một bà lão
 +</​p><​p>​Ông hỏi: bà lão ơi! Mấy hôm trước lão có thấy con bò nào chạy qua đây không?
 +</​p><​p>​Bà lão thản nhiên trả lời là có và còn nói thêm dân làng đã bắt về làm thịt. họ có đem thịt đến mời bà nhưng bà không ăn
 +</​p><​p>​Xong rồi ông dặn bà rắc vôi quanh nhà bà và để lại một đường đi vào
 +</​p><​p>​Đêm đó, ông lão do người cá biến thành đã hô mưa làm gió sập cả một vùng, chết hết cả dân làng
 +</​p><​p>​Riêng bà lão được tha vì không ăn thịt con bò do người cá biến thành kia. nhà bà do có rắc vôi nên không bị ngập nước
 +</​p><​p>​Giờ đây có người vẫn truyền rằng vẫn còn vết tích của câu chuyện li kì này.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181017000151
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.226 seconds
 +Preprocessor visited node count: 912/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38013/​2097152 bytes
 +Template argument size: 605/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1335/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.062/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.61 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 182.968 ​     1 -total
 + ​51.89% ​  ​94.934 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​47.24% ​  ​86.437 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.99% ​  ​34.744 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Qu&#​7843;​ng_Uy&​ecirc;​n
 + ​18.36% ​  ​33.595 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.19% ​  ​33.275 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​14.69% ​  ​26.871 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  8.64%   ​15.805 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.06%   ​12.925 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.75%   ​10.512 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243618-0!canonical and timestamp 20181017000150 and revision id 26515398
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--o-i-kh-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)