User Tools

Site Tools


31--nhu-n-quan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--nhu-n-quan-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đỗ Nhuận</​b>​ (1440 - ?) là danh thần nhà Lê sơ trong lịch sử Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Đỗ Nhuận người xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Năm 1466 thời Lê Thánh Tông, ông đỗ tiến sĩ khi 27 tuổi. Nhờ tài văn chương, ông được cất nhắc và vào hầu trong cung.
 +</​p><​p>​Năm 1468, Lê Thánh Tông đi Lam Kinh (Thanh Hóa), ông cùng Quách Đình Bảo theo hầu, vâng mệnh soạn quyển thơ <​i>​Hiếu trị anh hoa thi tập</​i>​. Năm 1471 ông được thăng làm <​i>​Hiệu thư Đông các</​i>​.
 +</​p><​p>​Mùa đông năm 1483, ông được lệnh cùng Thân Nhân Trung soạn bộ <​i>​Thiên Nam dư hạ tập</​i>​. Ít lâu sau ông được kiêm thức Học sĩ Đông các.
 +</​p><​p>​Mùa thu năm 1484, Lê Thánh Tông bắt đầu cho dựng bia tiến sĩ Văn Miếu. Đỗ Nhuận vâng mệnh cùng Thân Nhân Trung chia nhau soạn bài văn ký<sup id="​cite_ref-phc288_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Lê Thánh Tông tự xưng là <​i>​Tao đàn Đô nguyên súy</​i>,​ lấy ông và Thân Nhân Trung làm Phó nguyên súy. Thơ của vua và các quan lại xướng họa đều qua hai người phê bình<​sup id="​cite_ref-phc288_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Được Lê Thánh Tông tin cậy, ông thường được đặc cách vào hầu vua ban đêm, bàn về các vấn đề đạo lý, thiên văn.
 +</​p><​p>​Năm 1493, ông được thăng làm Thị độc Viện Hàn lâm kiêm đại học sĩ Đông các. Mùa đông năm 1495, ông vâng mệnh họa các vần thơ trong tập <​i>​Quỳnh uyển tửu ca</​i>,​ cùng Thân Nhân Trung là người nổi tiếng thời đó. Người đương thời gọi hai ông là "họ Thân họ Đỗ"​.
 +</​p><​p>​Sau này Đỗ Nhuận làm tới chức Thượng thư. Không rõ ông mất năm nào.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-phc288-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Phan Huy Chú, sách đã dẫn, tr 288</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181012103711
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.149 seconds
 +Preprocessor visited node count: 378/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18655/​2097152 bytes
 +Template argument size: 619/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 464/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 762 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​93.317 ​     1 -total
 + ​34.04% ​  ​31.762 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikisource_t&​aacute;​c_gi&#​7843;​
 + ​31.70% ​  ​29.585 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​28.59% ​  ​26.681 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​i_Tao_&#​272;&​agrave;​n
 + ​28.28% ​  ​26.393 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​25.14% ​  ​23.459 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​16.00% ​  ​14.931 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_khoa_b&#​7843;​ng_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​14.14% ​  ​13.191 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.58%    8.943      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  6.89%    6.426      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​517632-0!canonical and timestamp 20181012103711 and revision id 30677754
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--nhu-n-quan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)