User Tools

Site Tools


31--nh-xuy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--nh-xuy-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đình Xuyên</​b>​ là một xã thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đình Xuyên có diện tích 3,14 km², dân số năm 2015 là 10422 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 3319 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Đình Xuyên nằm ở vị trí trung tâm của cụm Bắc Đuống, huyện Gia Lâm.
 +</​p><​p>​Địa giới xã Đình Xuyên:
 +</​p><​p>​- Bắc giáp Thị Trấn Yên Viên
 +</​p><​p>​- Tây Bắc giáp xã Yên Viên
 +</​p><​p>​- Đông Bắc giáp xã Yên Thường
 +</​p><​p>​- Tây giáp xã Dương Hà
 +</​p><​p>​- Đông giáp xã Ninh Hiệp
 +</​p><​p>​- Nam giáp xã Phù Đổng
 +</​p><​p>​Đình Xuyên gồm hai thôn: Công Đình (từ xóm 1 đến xóm 6) và Tế Xuyên (xóm 7, 8,9, Hòa Bình và tổ Yên Bắc).
 +</​p><​p>​Dưới thời Hùng Vương, Đình Xuyên nằm trong bộ lạc Rồng của bộ Vũ Ninh. Dưới thời Trần hai huyện Đông Ngàn và Tiên Du ra đời, Đình Xuyên nằm trong phủ Từ Sơn.
 +</​p><​p>​Năm 1961 theo quyết định của Chính phủ, xã Đình Xuyên cùng Thị Trấn Yên Viên và các xã Yên Thường, Dương Hà, Phù Đổng, Ninh Hiệp, Trung Mầu thuộc 2 huyện Từ Sơn, Tiên Du (Bắc Ninh) được cắt về huyện Gia Lâm (Hà Nội).
 +</​p><​p>​Thôn Tế Xuyên có lễ hội truyền thống diễn ra vào ngày 9 - 11 tháng 2 âm lịch hàng năm. Lễ hội tưởng nhớ công ơn của thành hoàng làng, Tướng Đỗ Trung, một tướng người Chăm có công đánh giặc Chà Hòa đời Trần. Đình Tế Xuyên được gọi là Kinh Bắc Hoàng Cung, đây là nơi duy nhất tại Bắc Bộ thờ một danh tướng người Chăm. Trong lễ hội ngoài các nghi lễ truyền thống còn có các trò chơi dân gian khác.
 +Làng công đình có đền trúc lâm thờ vị thiên thần là Cây gạo đại vương và miếu hạ thờ vị nhân thần Hoài Đạo Vương Nguyễn Nộn lễ hội làng được tổ chức vào ngày 10 11 12 tháng 2 âm lịch
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181012211513
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.214 seconds
 +Preprocessor visited node count: 888/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36031/​2097152 bytes
 +Template argument size: 621/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1559/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.061/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 166.716 ​     1 -total
 + ​58.02% ​  ​96.736 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.67% ​  ​87.807 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.00% ​  ​38.341 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.57% ​  ​34.301 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.90% ​  ​28.178 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.51% ​  ​17.516 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Gia_L&​acirc;​m
 +  8.73%   ​14.562 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.91%   ​13.183 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 +  7.62%   ​12.710 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243607-0!canonical and timestamp 20181012211512 and revision id 40663170
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--nh-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)