User Tools

Site Tools


31--nh-th-nh-ng-h-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--nh-th-nh-ng-h-i-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Định Thành</​b>​ là một xã thuộc huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Định Thành có diện tích 30,1 km², dân số năm 1999 là 9510 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 316 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Năm 2017: Xã Định Thành được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.</​li></​ul><​ul><​li>​Đây là xã đạt chuẩn Nông Thôn Mới đầu tiên của Huyện Đông Hải.</​li></​ul><​ul><​li>​Giai đoạn 2018 - 2020: Xây dựng xã Định Thành trở thành Xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu.</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Phía Đông: giáp Kênh Gành Hào - Hộ Phòng.</​li></​ul>​
 +<​h3><​span id="​X.C3.A3_.C4.90.E1.BB.8Bnh_Th.C3.A0nh_g.E1.BB.93m_5_.E1.BA.A4p"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Xã_Định_Thành_gồm_5_Ấp">​Xã Định Thành gồm 5 Ấp</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<p>1. Ấp Cây Giá.
 +</​p><​p>​2. Ấp Cây Thẻ.
 +</​p><​p>​3. Ấp Chòi Mòi.
 +</​p><​p>​4. Ấp Lung Chim.
 +</​p><​p>​5. Ấp Lung Xình.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181011034145
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.189 seconds
 +Preprocessor visited node count: 930/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36748/​2097152 bytes
 +Template argument size: 808/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1791/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 150.992 ​     1 -total
 + ​57.58% ​  ​86.948 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.23% ​  ​78.859 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.31% ​  ​32.169 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.74% ​  ​31.316 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.85% ​  ​23.938 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.21% ​  ​15.419 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&​ocirc;​ng_H&#​7843;​i
 +  8.74%   ​13.200 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.86%   ​11.863 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7841;​c_Li&​ecirc;​u
 +  6.95%   ​10.497 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243595-0!canonical and timestamp 20181011034145 and revision id 43209667
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--nh-th-nh-ng-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)