User Tools

Site Tools


31--nh-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--nh-t-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đình Tổ</​b>​ là một xã nằm ven sông Đuống, thuộc phía bắc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đình Tổ có diện tích 9,62 km², dân số năm 2014 là 12.424 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1053 người/​km².
 +</​p><​p>​Đình Tổ có 4 thôn là Bút Tháp, Phú Mĩ, Đình Tổ và Đại Trạch.
 +</​p><​p>​Đình Tổ có Chùa Bút Tháp nổi tiếng về tượng phật Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, tháp Báo Nghiêm. Khi xưa vùng đất này là trung tâm của căn cứ Siêu Loại thời 12 sứ quân và là quê hương của sứ quân Lý Khuê. Ngày nay chùa Đại Trạch do Lý Khuê cho xây dựng vẫn còn in dấu tích.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181015113003
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.262 seconds
 +Preprocessor visited node count: 883/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35680/​2097152 bytes
 +Template argument size: 616/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1559/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 215.319 ​     1 -total
 + ​54.98% ​ 118.372 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​47.45% ​ 102.169 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.21% ​  ​43.509 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Thu&#​7853;​n_Th&​agrave;​nh
 + ​19.35% ​  ​41.669 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.17% ​  ​36.961 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.85% ​  ​27.668 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.75%   ​18.848 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.19%   ​15.475 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_Ninh
 +  6.26%   ​13.479 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243599-0!canonical and timestamp 20181015113002 and revision id 40663171
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--nh-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)