User Tools

Site Tools


31--nh-long-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--nh-long-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Định Long</​b>​ là một xã thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Xã Định Long có diện tích 4,3 km², dân số năm 1999 là 4642 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1080 người/​km².
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã Định Long bao gồm 3 làng, chia thành 6 thôn.
 +</​p><​p>​Ba làng bao gồm: Là Thôn, Phúc Thôn, Tân Ngữ. Trong đó làng Tân Ngữ có kinh tế phát triển nhất, giáp trung tâm huyện, có bệnh viện trung tâm Yên Định nằm ở đây.
 +</​p><​p>​Sáu thôn bao gồm: thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6.
 +</​p><​p>​Từ ngày 17 tháng 8 năm 2018, xã Định Long có 4 thôn là Là Thôn, Phúc Thôn, Tân Ngữ 1 và Tân Ngữ 2.<sup id="​cite_ref-HCTH_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Xã Định Long có chợ Bản là trung tâm giao lưu văn hóa, buôn bán của huyện Yên Định và các huyện xung quanh như Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa. Chợ Bản họp vào các ngày âm lịch sau: Mồng 1, mồng 5, mồng 10, ngày 15, ngày 20 và ngày 25.
 +</​p><​p>​Định Long có nền kinh tế thuần nông nghiệp, chủ yêu là trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên từ khi đường sá được mở rộng rồi bệnh viện huyện chuyển về đây thì thương nghiệp, sản xuất bắt đầu phát triển.
 +</p>
 +
 +<​ol><​li>​Trịnh Viết Ninh - Chủ tịch HDND, Bí thư Đảng ủy xã</​li>​
 +<​li>​Khương Ngọc Huynh: P.Bí thư, CT Ủy ban Nhân dân xã</​li>​
 +<​li>​Mai Tuấn Thành - P.Bí thư TT Đảng ủy</​li>​
 +<​li>​Trịnh Viết Hướng - UV BTV Đảng ủy, CT UB MTTQ xã</​li>​
 +<​li>​Ngô Văn Thận - UV BTV Đảng ủy, P.Chủ tịch HDND xã</​li>​
 +<​li>​Trịnh Duy Huấn - P.Chủ tịch UBND xã</​li>​
 +<​li>​Trịnh Đình Dũng - Trưởng CA, UV UBND xã</​li>​
 +<​li>​Trịnh Viết Ka: CHT Ban CHQS, UV UBND xã.</​li>​
 +<​li>​Lưu Văn Đát: VP Ủy ban Nhân dân xã.</​li></​ol><​p>​Định Long có một người rất nổi tiếng hiện nay đó là ông Trịnh Văn Chiến, UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Thanh Hóa, Chủ Tịch HĐND Tỉnh Thanh Hóa, nguyên là Chủ Tịch UBND tỉnh. Ông người làng Là Thôn.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181012004402
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.277 seconds
 +Preprocessor visited node count: 949/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41139/​2097152 bytes
 +Template argument size: 760/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3419/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.22 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 236.860 ​     1 -total
 + ​72.46% ​ 171.628 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​66.74% ​ 158.081 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​40.68% ​  ​96.363 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.63% ​  ​37.028 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.62% ​  ​27.525 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.90%   ​16.339 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Y&​ecirc;​n_&#​272;&#​7883;​nh
 +  6.37%   ​15.089 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.05%   ​14.321 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.33%   ​10.267 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243586-0!canonical and timestamp 20181012004401 and revision id 43171576
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--nh-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)