User Tools

Site Tools


31--nh-li-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--nh-li-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Định Liên</​b>​ là một xã thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Định Liên có diện tích 6,79 km², dân số năm 1999 là 6645 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 979 người/​km².
 +</​p><​p>​Từ ngày 17 tháng 8 năm 2018, xã Định Liên có 4 thôn là Vực Phác, Bái Thủy, Duyên Thượng 1 và Duyên Thượng 2.<sup id="​cite_ref-HCTH_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​Thôn Duyên Thượng 1 có 479 hộ, 2.128 nhân khẩu, diện tích 156,66 ha (bao gồm thôn 1, thôn 2 và một phần thôn 3 cũ).</​li>​
 +<​li>​Thôn Duyên Thượng 2 có 523 hộ, 2.261 nhân khẩu, diện tích 173,35 ha (bao gồm thôn 8 và một phần thôn 3 cũ).</​li>​
 +<​li>​Thôn Vực Phác có 339 hộ, 1.474 nhân khẩu, diện tích 113,​04 ​ ha (bao gồm thôn 4.1 và thôn 4.2  cũ).</​li>​
 +<​li>​Thôn Bái Thủy có 553 hộ, 2.249 nhân khẩu, diện tích 230,26 ha (bao gồm thôn 5, thôn 6 và thôn 7 cũ).</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181013141544
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.280 seconds
 +Preprocessor visited node count: 922/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 40893/​2097152 bytes
 +Template argument size: 756/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3429/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.059/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.22 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 244.397 ​     1 -total
 + ​76.26% ​ 186.374 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​73.12% ​ 178.697 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​51.80% ​ 126.599 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​12.18% ​  ​29.757 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.68%   ​23.650 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.93%   ​16.925 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Y&​ecirc;​n_&#​272;&#​7883;​nh
 +  6.24%   ​15.259 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.27%   ​10.432 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.07%    9.940      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243585-0!canonical and timestamp 20181013141544 and revision id 43171732
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--nh-li-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)