User Tools

Site Tools


31--nh-li-n-la-gi

Định Liên là một xã thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Định Liên có diện tích 6,79 km², dân số năm 1999 là 6645 người,[1] mật độ dân số đạt 979 người/km².

Từ ngày 17 tháng 8 năm 2018, xã Định Liên có 4 thôn là Vực Phác, Bái Thủy, Duyên Thượng 1 và Duyên Thượng 2.[2]

  • Thôn Duyên Thượng 1 có 479 hộ, 2.128 nhân khẩu, diện tích 156,66 ha (bao gồm thôn 1, thôn 2 và một phần thôn 3 cũ).
  • Thôn Duyên Thượng 2 có 523 hộ, 2.261 nhân khẩu, diện tích 173,35 ha (bao gồm thôn 8 và một phần thôn 3 cũ).
  • Thôn Vực Phác có 339 hộ, 1.474 nhân khẩu, diện tích 113,04 ha (bao gồm thôn 4.1 và thôn 4.2 cũ).
  • Thôn Bái Thủy có 553 hộ, 2.249 nhân khẩu, diện tích 230,26 ha (bao gồm thôn 5, thôn 6 và thôn 7 cũ).
31--nh-li-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)